Sunday, January 12, 2020

SdKfz 173 Schweisshund X-66 1/72