Wednesday, October 20, 2010

2S1 Gvozdika 1/35 Skif