Monday, April 13, 2015

Polish Fiat 598/III Wagon with crew 1/72 IBG/Scibor Miniatures